کتانی فشیون دنباله دار (945)
 • خانم نژند
 • 30 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (945) کتانی فشیون دنباله دار (945) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول […]

کتانی فشیون دنباله دار (946)
 • خانم نژند
 • 30 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (946) کتانی فشیون دنباله دار (946) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول […]

کتانی فشیون دنباله دار (942)
 • خانم نژند
 • 30 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (942) کتانی فشیون دنباله دار (942) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول […]

کتانی فشیون دنباله دار (943)
 • خانم نژند
 • 30 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (943) کتانی فشیون دنباله دار (943) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول […]

کتانی فشیون دنباله دار (944)
 • خانم نژند
 • 30 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (944) کتانی فشیون دنباله دار (944) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول […]

کتانی فشیون دنباله دار (941)
 • خانم نژند
 • 29 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (941) کتانی فشیون دنباله دار (941) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول امکان […]

کتانی فشیون دنباله دار (940)
 • خانم نژند
 • 29 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (940) کتانی فشیون دنباله دار (940) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول امکان […]

کتانی فشیون دنباله دار (939)
 • خانم نژند
 • 29 مهر 1399

کتانی فشیون دنباله دار (939) کتانی فشیون دنباله دار (939) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . برای جلوه ویژه کفش از جنس اکلیلی استفاده شده است . به علت جنس رویه محصول امکان […]

کتانی فشیون ستاره ای (912)
 • خانم نژند
 • 30 شهریور 1399

کتانی فشیون ستاره ای (912) کتانی فشیون ستاره ای (912) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . به علت جنس رویه محصول امکان نفوذ آب در داخل کفش وجود ندارد . مناسب چهار […]

کتانی فشیون ستاره ای (913)
 • خانم نژند
 • 30 شهریور 1399

کتانی فشیون ستاره ای (913) کتانی فشیون ستاره ای (913) یکی از جدیدترین محصول فروشگاه اینترنتی جیوری می باشد . جنس رویه ی این محصول از چرم صنعتی و لاستیک پی وی سی مرغوب که بسیار مقاوم است . به علت جنس رویه محصول امکان نفوذ آب در داخل کفش وجود ندارد . مناسب چهار […]